Tento dokument je překladem článku "Web Style Sheets home page".
Původní verze dokumentu se vyskytuje pouze na webových stránkách W3C http://www.w3.org/Style/
Tento překlad není oficiální dokument W3C.
Veškerá autorská práva W3C.
Tento dokument může obsahovat překladatelské chyby a překlepy.
Podle: Peter Novak

Web Style Sheets
domovská stránka

 

Co je nového?

Co to jsou tabulky stylů?

Tiskové výstřižky

Konference

CSS

XSL

DSSSL

CSS-DOM a SAC

"Doufejme, že budoucí síťové inovace budou následovat příklad daný Consorciem Web a jejich práce nad CSS"

— Jakob Nielsen

Co je nového?

Podívejte se do sekce CSS a XSL "co je nového ?"

Co to jsou tabulky stylů?

Tabulky styl ů popisuj í způsob, jakým jsou dokumenty prezentov á ny na obrazovce, v tisku anebo také v mluven é m projevu. Od roku 1994, v němž bylo založeno Konsorcium, W3C aktivně propaguje používání tabulek styl ů v internetov é s í ti. D íky Style Activity bylo vytvořeno několik doporučení W3C (CSS1, CSS2, XPath, XSLT). CSS se š iroce používá zejména v prohlížečích

P řipojením tabulek stylů k rozděleným dokument ům v síti (nap ř . HTML) auto ři a čtenáři mohou ovlivňovat představování dokumentů bez nutnosti rezignace z nezávislosti na za ří zen í nebo přidávání nových tagů HTML

Nejjednodušším způsobem započetí praktické výuky tabulek stylů je nalezení prohlížeče podporujícího CSS. Diskuze na téma tabulek stylů probíhá na mailingovém listu www-style@w3.org a na comp.­infosystems.­www.­authoring.­stylesheets.

Style Activity W3C zpracov ává r ovněž XSL, kter é se skládá ze spojení XSLT s “Objekty form á tov ání ” (XSL-FO).

Nač dva stylové jazyky?

P řemýšlíte , kter ý z těchto dvou vybrat ? Čtěte "CSS & XSL"

Skute č nost dopl ňkového zpracov á n í W3C jazyka XSL k již existujícímu jazyku CSS způsobilo nemalý rozruch. Pro č zpracovávat další jazyk tabulek styl ů, kdy ž je ště nebyl dokončen ten první ? Odpo věď lze získat z n ásledující tabulky:

CSS XSL
Lze používat z HTML? onone
Lze používat z XML? ano ano
Transformační jazyk? ne ano
Syntaxe CSS XML

Tyto unik átní vlastnost i způsobují, ž e CSS lze používat pro názvosloví dokumentů HTML & XML. XSL je na druhou stranu schopen přetvářet dokumenty. Nap říklad pomocí XSL lze přetv ářet data XML do dokument ů HTML/CSS na s íťovém serveru . T ímto způsobem se dva výše uvedené jazyky doplňují a mohou b ýt používány společně.

Oba jazyky lze používat za účelem názvosloví dokument XML.

CSS a XSL využívají stejný základní formátovací model , proto také projektanti mají přístup ke stejným formátovacím vlastnostem obou jazy ků. W3C vynaloží veškeré úsilí, aby bylo možn é zajistit p ří stup k univerz álním implementac ím formátovacího modelu.

Poznámka W3C na t éma XML& CSS je přístupná .

Tiskové výstřižky

Pokud je toto t éma pro Vás nové , m ůžete za čít če tbou n ěkterých tiskových výstřižků týkajících se tabulek stylů:

Podívejte se na strany CSS a XSL, aby bylo možn é získat p řístup k jiným (r ovněž k těm novějším) článkům.

CSS

Informace týkající se zna č ek u místěných na této str ánce dole lze získat na str ánce s označen í m a v CSS valid á toru.

Tabulky kaskádových stylů (CSS) jsou mechanismem tabulek stylů, které byly účelově zpracovány pro vyhovění potřebám projektantů a síťových uživatelů.

XSL

W3C má pracovní skupinu pro zpracovávání rozšířitelného jazyka stylů (XSL). XSL je založen na DSSSL a CSS a hlavně je směrován na data XML vyznačující se komplikovanou strukturou, kter á nap ř . vyžaduje opětovné u spořádání , d říve než bud e p ředstavena . Za účelem získání do plňkových informac í o XLS se podívejte na str á nku s prost ř edky týkajícími se XSL W3C.

DSSSL

DSSSL je specifikací, která slouží k formátování dokumentů a stylového jazyka, těšící se velké oblibě mezi společenstvím SGML. Prost ř edky DSSSL v  internetové síti:

CSS-DOM a SAC

Složku CSS lze vytvořit a editovat “ručně,” např. pomocí textového editoru, ale rovněž lze napsat program ve skriptu ECMA, Java nebo v nějakem jiném jazyce, který operuje danou tabulkou stylů. Ve skute čnosti se to stalo tak obecn ý m jevem, ž e jsou již dostupné knihovny se software vyznačujícím se v ysokou u žitečností . Za účelem pomoci vzniku výše uvedeného programu a knihov en na r ůzných počítačových platform á ch W3C vypracovalo specifikaci pojmenovanou CSS-DOM, která stanovuje soubor funkc í, které mus í za jišťovat ka ždá knihovna.

Objektový model dokumentu CSS je API (Aplikační programovací rozhraní) pro účel řízení CSS (a do jisté míry jiných stylových jazyků) ze středu programu. API je specifikací softwarové knihovny. Může být vnímáno jako příručka - popisuje funkce a jejich parametry, ale neobsahuje skutečný kód.

Několik knihoven CSS-DOM je přístupných pro různé platformy. Mnoho z nich je využíváno bezplatn ě . Mnoho prohlížečů m á zabudovanou knihovnu CSS-DOM pro použití programy ECMAScript.

SAC (jednoduch á API pro CSS) je dopl ňkem k CSS-DOM. CSS-DOM obsahuje funkce pro operace libovolnou tabulkou styl ů po jeho předchozím zavedení do pa mět i. Tyto funkce stanovené SAC pom áhají parsovat danou tabulku styl ů , nap ř . přenáše t danou tabulku styl ů ze souboru do pam ěti.

CSS-DOM patří do doporučení W3C. SAC je projekte m nacházejícím se v toku zpraco vání . N ěkter ý software (jin ý než prohlížeče ) je představen na obecn é str ánce o CSS.

Konference, pracovní setkání, zkoušky

T ým a zástupci členů W3C se často zúčastňují prezentací.

Dynamický HTML

Dynamic k é HTML je termín používaný k popisu str ánek HTML s dynamic kým obsahem. CSS je jedn ím ze t ří elementů dynamick é HTML; dal ší mi dv ě ma jsou samotn é HTML a JavaScript (který podléhá standardizaci jako EcmaScript). Tyto t ři elementy jsou společně p řipojen y k DOM – Objektov é mu modelu dokumentu.

Příbuzné zdroje

CSS Valid
CSS!

Bert Bos, W3C Style Activity Lead
Webmaster
Naposledy aktualizováno: $Date: 2009/04/14 09:55:05 $ GMT

Copyright  © 1997-2008 W3C (MIT, ERCIM, Keio)